Styrdokument

GISS Stadgar (PDF)

Stadgar för den ideella föreningen för geografisk informationssamverkan inom stockholms län – GISS

1 § Firma
Föreningens namn är Ideella föreningen för geografisk informationssamverkan inom
Stockholms län – GISS.

2 § Ändamål
Föreningen, som är ideell, ska vara en attraktiv mötesplats i Stockholmsregionen för aktörer
inom geografisk information och geografisk IT. Föreningen har en ambition att vara en arena
som uppmuntrar kommunikation, erfarenhetsutbyte och ökad kunskap inom området.
Medlemmarnas intressen ska främjas genom att

 • verka för tvärsektoriellt samarbete inom GIS-området,
 • förmedla kunskap och erfarenheter mellan medlemmarna om användningen av
  GIS,
 • och bidra till GIS-projekt inom länet.

3 § Föreningens säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholms län.

4 § Medlemmar
Föreningen är öppen för alla organisationer som har ett aktivt intresse av geografisk
information och geografisk IT och som verkar i Stockholmsregionen.

Beslut om antagande av medlem och utträde ur föreningen fattas av styrelsen efter ansökan.
Skriftlig ansökan om utträde ska vara styrelsen tillhanda senast 3 (tre) månader innan
verksamhetsårets slut, d v s senast sista september.

Föreningsstämman kan utse en fysisk person som hedersmedlem. Förslag till hedersmedlem
ska lämnas till styrelsen. En hedersmedlem betalar ingen årsavgift men har rösträtt vid
föreningsstämman och rätt att delta i föreningens aktiviteter. Hedersmedlemskap gäller på
livstid och kan endast upphöra om medlemmen själv begär det.

5 § Avgifter
Medlem skall till föreningen betala årsavgift enligt föreningsstämmans beslut. Årsavgiften
kan variera beroende av medlemstyp.

6 § Föreningsstämma
Vid föreningsstämma kan medlem delta genom av medlemmen utsedd representant. Varje
deltagande medlem har 1 (en) röst.

§7 Styrelse
Föreningsstämman väljer styrelseordförande och övriga styrelseledamöter (9 st). I styrelsen
skall alltid finnas representanter för kommun, landstingskommun, statlig myndighet och
privat organisation. Minst hälften av ledamöterna skall tillhöra offentlig organisation.
Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal
har ordföranden utslagsröst.

När en styrelseledamot slutar sin anställning, är tillfälligt tjänstledig eller byter organisation
under innevarande mandatperiod har styrelsen till uppgift att avgöra om styrelseuppdraget ska
kvarstå eller överlämnas till annan.

8 § Firmateckning
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

9 § Revisorer
Revisorerna skall vara 2 (två) med 2 (två) suppleanter.

10 § Mandatperioder
Styrelseordförande väljs av ordinarie föreningsstämma på 1 (ett) år. Övriga styrelseledamöter,
valberedning, revisorer och revisorssuppleanter väljs av ordinarie föreningsstämma på 2 (två)
år.

11 § Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår utgörs av kalenderåret.

12 § Kallelse till stämma
Kallelse till föreningsstämma skickas via e-post, eller motsvarande vid tiden allmänt
vedertagen teknik. Kallelse skickas senast 2 (två) veckor före ordinarie föreningsstämma och
senast 1 (en) vecka före extra föreningsstämma.

13 § Ärenden på ordinarie föreningsstämma
Vid ordinarie föreningsstämma (årsmöte) skall följande behandlas:

 1. Val av mötesordförande
 2. Val av mötessekreterare
 3. Godkännande av röstlängd
 4. Val av två justeringsmän
 5. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
 6. Verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret
 7. Ekonomisk rapport och budget för innevarande verksamhetsår
 8. Verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår
 9. Revisorernas berättelse
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 11. Beslut om verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår
 12. Val av ordförande i styrelsen
 13. Val av övriga styrelseledamöter
 14. Val av revisorer jämte suppleanter
 15. Val av valberedning
 16. Övriga ärenden

14 § Extra föreningsstämma
Vid extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.

15 § Övrigt
För beslut om ändring av föreningens stadgar och om föreningens upplösning fordras beslut
av föreningsstämma. Vid föreningens upplösning skall de behållna tillgångarna fördelas lika
mellan medlemmarna.