Styrdokument

GISS Stadgar (PDF)

Stadgar för den ideella föreningen för geografisk informationssamverkan inom stockholms län – GISS

§ 1 Firma

Föreningens namn är Ideella föreningen för geografisk informationssamverkan inom

Stockholms län – GISS.

 

§ 2 Ändamål

Föreningen, som är ideell, ska vara en attraktiv mötesplats i Stockholmsregionen för aktörer

inom geodata och geografisk IT. Föreningen har en ambition att vara en arena

som uppmuntrar kommunikation, erfarenhetsutbyte och ökad kunskap inom området.

 

Föreningen ska verka för:

· tvärsektoriellt samarbete inom geodata-området

· att förmedla kunskap och erfarenheter mellan medlemmarna om användningen av geodata och GIS

· att stimulera till GIS-projekt inom länet

 

§ 3 Föreningens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms län.

 

§ 4 Medlemmar

Föreningen är öppen för alla organisationer som har ett aktivt intresse av geografisk

information och geografisk IT och som verkar i Stockholms län.

 

Beslut om antagande av medlem och utträde ur föreningen fattas av styrelsen efter ansökan.

Skriftlig ansökan om utträde ska vara styrelsen tillhanda senast tre (3) månader innan

verksamhetsårets slut, d v s senast sista september.

 

Föreningsstämman kan utse en fysisk person som hedersmedlem. Förslag till hedersmedlem

ska lämnas till styrelsen. En hedersmedlem betalar ingen årsavgift men har rösträtt vid

föreningsstämman och rätt att delta i föreningens aktiviteter. Hedersmedlemskap gäller på

livstid och kan endast upphöra om medlemmen själv begär det.

 

GISS hanterar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen, GDPR.

 

§ 5 Avgifter

Medlem skall till föreningen betala årsavgift enligt föreningsstämmans beslut. Årsavgiften

kan variera beroende av medlemstyp.

 

§ 6 Rösträtt

Vid föreningsstämma kan medlem delta genom av medlemmen utsedd representant. Varje

deltagande medlem har en (1) röst. För att beslut skall vara giltigt krävs enkel majoritet, utom för ärenden som behandlar ändring av stadgar eller föreningens upplösning.

 

§ 7 Styrelse

Föreningsstämman väljer styrelseordförande och övriga styrelseledamöter (9 st). I styrelsen

skall alltid finnas representanter för kommun, statlig myndighet och privat organisation. Minst hälften av ledamöterna skall tillhöra offentlig organisation.

Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal

har ordföranden utslagsröst.

När en styrelseledamot slutar sin anställning, är tillfälligt tjänstledig eller byter organisation

under innevarande mandatperiod har styrelsen till uppgift att avgöra om styrelseuppdraget ska

kvarstå eller överlämnas till annan.

 

§ 8 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

 

§ 9 Revisorer

Revisorerna skall vara två (2) med två (2) suppleanter.

 

§ 10 Valberedning

Föreningsstämman väljer valberedning bestående av två till tre (2-3) representanter från olika medlemsorganisationer, varav en (1) är sammankallande.

 

§ 11 Mandatperioder

Styrelseordförande väljs av ordinarie föreningsstämma på ett (1) år. Övriga styrelseledamöter,

valberedning, revisorer och revisorssuppleanter väljs av ordinarie föreningsstämma på två (2)

år.

 

§ 12 Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår utgörs av kalenderåret.

 

§ 13 Kallelse till stämma

Kallelse till föreningsstämma skickas via e-post, eller motsvarande vid tiden allmänt

vedertagen teknik. Kallelse skickas senast två (2) veckor före ordinarie föreningsstämma och

senast en (1) vecka före extra föreningsstämma.

 

§ 14 Ordinarie föreningsstämma

Ordinarie stämma, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den 1/4 på tid och plats som styrelsen bestämmer.

 

Vid ordinarie föreningsstämma (årsmöte) skall följande ärenden behandlas:

 

1. Stämmans öppnande

2. Val av mötesordförande

3. Val av mötessekreterare

4. Fastställande av röstlängd

5. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

6. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning

7. Fastställande av dagordning

8. Styrelsens verksamhetsberättelse samt balans- och resultaträkning för det gångna verksamhetsåret

9. Revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för den tid revisionen avser

11. Fastställande av verksamhetsplan, medlemsavgifter och budget för innevarande verksamhetsår

12. Val av ordförande i styrelsen

13. Val av övriga styrelseledamöter

14. Val av revisorer samt suppleanter

15. Val av valberedning

16. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

17. Övriga ärenden

18. Stämmans avslutande

 

§ 15 Extra föreningsstämma

Extra stämma hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt, eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. Vid extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.

 

§ 16 Stadgeändring

För ändring av föreningens stadgar krävs beslut av stämma med en majoritet av minst 2/3 av samtliga avgivna röster.

 

§ 17 Föreningens upplösning

Förslag om föreningens upplösning skall framställas senast tre (3) månader före den stämma det önskas behandlat. Beslut kan ej tas förrän samtliga medlemmar beretts tillfälle att yttra sig. För upplösning av föreningen krävs beslut på två (2) på varandra följande stämmor, med minst en månads mellanrum, varvid det vid varje tillfälle krävs en majoritet av minst 2/3 av antalet avgivna röster. Vid beslut om föreningens upplösning skall de behållna tillgångarna fördelas lika mellan medlemmarna.