Personuppgiftsbehandling

Så skyddar GISS dina personuppgifter

Våra riktlinjer för dataskydd

Behandling av personuppgifter som utförs av GISS sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Inom EU/EES gäller dataskyddsförordningen (GDPR) från och med maj 2018.

Då GISS-föreningen är en juridisk person är det föreningen som är personuppgiftsansvarig och det är då styrelsen som ansvarar för att föreningen följer lagen. Enligt praxis blir en ideell förening en juridisk person när medlemmarna har beslutat om att bilda föreningen och antagit dess stadgar, dessutom ska föreningen ha valt en styrelse som bör bestå av minst tre styrelseledamöter.

Vilka personuppgifter kan vi komma att samla in från dig

Med personuppgifter avses sådan information som, direkt eller indirekt, kan kopplas till dig som individ. Exempel på sådan information är namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer och bilder. Med behandling av personuppgifter avses alla åtgärder som görs med personuppgifterna, exempelvis insamling, registrering och lagring. Personuppgifter får bara behandlas för särskilda och uttryckligt angivna ändamål och delas ej till tredje part.

GISS behandlar personuppgifter som du själv har tillhandahållit oss i syfte att administrera medlemsregister, faktureringsuppgifter, deltagande i aktiviteter samt utskick av information från GISS.

Säkerhet till skydd för personuppgifter

GISS värnar om säkerhet för dina personuppgifter och har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter från oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring och obehörig åtkomst.

Dina rättigheter i fråga om dataskydd

Du har rätt att i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning;

  • få tillgång till sina personuppgifter
  • få felaktiga personuppgifter rättade
  • få dina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga
  • få veta hur länge GISS kommer att lagra personuppgifterna
  • lämna in klagomål till IMY.

Vänligen kontakta i dessa fall GISS styrelse. I vissa fall kan vi dock inte tillmötesgå en begäran om till exempel radering eller begräsning om vi är skyldiga enligt lag att spara uppgifterna. Vi kan komma begära ytterligare information från dig om det krävs för att säkerställa att det är du och inte någon annan som försöker få tillgång eller kontroll över dina personuppgifter. Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande rätt kan du lämna in ett klagomål direkt till oss eller till Datainspektionen.

Hur länge vi behåller dina uppgifter

Vi raderar din personliga information när den inte längre behövs för de syften för vilka den lagras eller GISS behöver lagra informationen för att fullgöra skyldighet enligt annan lag eller författning. Exempelvis gällande information för fakturerings- och betalningsändamål, som en del av bokföringsunderlag.

Läs mer om vilka personuppgifter som lagras och hur informationen rensas i Registerförteckning – behandling av personuppgifter inom GISS.

Kontakt

Kontaktuppgifter till GISS styrelse finns här.

Välkommen att kontakta oss vid frågor!